• silawiedzy@dictasign.eu

Podnoszenie kwalifikacji

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych a prawo pracy

W Kodeksie Pracy ustawodawca pochylił się nad zagadnieniem szkoleń poprzez zdefiniowanie pojęcia „podnoszenie kwalifikacji zawodowych”, oraz ścisłe określenie w art. 1031 § 1 k.p warunków jakie muszą być spełnione zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy.

1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych powinno odbywać się z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Wiąże się to z określeniem w wewnątrzzakładowym regulaminie kompetencji jakie powinien posiadać pracownik na danym stanowisku. Jeśli ich nie ma, lub jeśli pracodawca chce zaproponować mu inne stanowisko lub awansować go, może wystąpić z propozycja szkolenia.

2. W związku z podnoszeniem kwalifikacji pracodawca i pracownik powinni zawrzeć umowę szkoleniową, która określa wzajemne prawa i obowiązki stron w kontekście szkolenia.

3. Na czas podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikowi przysługuje płatne zwolnienie z całość lub części dnia pracy oraz płatny urlop szkoleniowy na czas podchodzenia do egzaminów kończących kursy.